ورود به بخش متخصصین

 
 
سامانه سنجش روان
 

 

سامانه سنجش روان، چه خدماتی دارد؟

در سایت ثبت نام کنید.

از لیست آزمونها، برای مراجع خود، آزمون انتخاب کنید.

مراجع شما آزمون را در سایت پاسخ می دهد.

اگر پرسشنامه کاغذی است، شما پرسشنامه مراجع خود را در سایت تعریف می کنید.

نرم افزار موجود در سایت، بلافاصله نمره گذاری، تحلیل نمره، نمرات تراز و نیمرخ روانی یا نمودار ویژه مربوط به پرسشنامه را تولید می کند.

شما می توانید از نتایج تست مراجع خود، پرینت بگیرید و در پرونده او قرار دهید.

 

هزینه استفاده از سامانه سنجش روان چقدر است؟

متخصص محترم، سامانه سنجش روان، نمره گذاری سریع، نمرات تراز برای آزمونهایی که نمره تراز دارند، رسم نیمرخ روانی قابل پرینت برای درج در پرونده مراجع شما، رسم نمودار برای آزمونها، به طوری که استنباط از اعداد و نمرات را بسیار ساده تر می کند، تحلیل نمره برای همه آزمونها و همچنین تفسیر نمرات برای برخی از آزمونهای پرکاربرد شخصیت ارائه می دهد. هزینه شارژ استفاده از این خدمات، با توجه به امکانات ارائه شده در سامانه، باور نکردنی است.

با ثبت نام در سایت سامانه سنجش روان، می توانید از هزینه استفاده از خدمات سامانه مطلع شوید.

 

 

 

 

pas.os.com

pas_os.com

pasos.com

pas os.com

pos-os.com

pos-as.com

pasas.com

pas-os